این رساله شیوا دربارهٔ تأویل «بسمله» و مشتمل بر فواید فلسفی و عرفانی است
از آثار جالب هنر عصر است وی چند رساله در تصوف و سلوک و حکمت به با متنی بسیار فصیح دارد

افضل‌الدین کاشانی

شیوه نثر بابا افضل بسیار پخته و به اصول متقدمان نزدیک است و در رسالات خود کوشیده لغات فارسی را به جای اصطلاحات عربی قرار دهد.

افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی

افضل‌الدین کاشانی

.

22
افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی
افضل‌الدین کاشانی